La diversitat climàtica: factors i elements

1. ELS FACTORS ATMOSFÈRICS I GEOGRÀFICS DEL CLIMA2. ELS ELEMENTS DEL CLIMA