Mapa dels dominis bioclimàtics

Per la seua lalitud, Espanya es localitza en la zona climàtica atemperada del Planeta, encara que els factors atmosfèrics i geogràfics condicio⇰nen la varietat climàtica existents.LES CARACTERÍSTIQUES DELS DISTINS TIPUS DE CLIMES