Xifres de població d'Espanya a 1/7/2013 - INE

XIFRES DE LA POBLACIÓ D'ESPANYA A 1 DE JULIOL DE 2013

- Durant el primer semestre de 2013, la població d'Espanya ha disminuit en 118.238 persones. 
- A l'1 de juliol la població total és de 46.609.652 habitants.
- Descendeix el número de població estrangera en un 4% degut sobretot a l'emigració i se situa en 4.870.487
- Durant el primer semestre de 2013 es registra un saldo migratori negatiu de 124.915 persones, augmentant en un 50% més que el semestre anterior.
- En el cas dels espanyols, el saldo migratori negatiu és de 24.860 persones.
- Per comunitats autònomes sols creixen en població Balears, Canàries, Múrcia i la ciutat autònoma de Ceuta.

VEGEM AÇÒ EN LES TAULES i GRÀFICS SEGÜENTS 

DESCENS DE LA POBLACIÓ DURANT EL PRIMER SEMESTRE 2013

L' EVOLUCIÓ INTERANUAL 2009-2013

SALDO MIGRATORI NEGATIU


CREIXEMENT PER CC.AA. EN EL PRIMER SEMESTRE 2013 


GRÀFIC DEL CREIXEMENT PER CC.AA. PRIMER SEMESTRE 2013


SALDO MIGRATORI PER CC.AA. PRIMER SEMESRE 2013