Temari de Geografia d'Espanya

GEOGRAFIA D'ESPANYA SEGON DE BATXILLERAT.  Presentació i temari
La geografia se n'ocupa d’ explicar l’ espai geogràfic entés com el medi en el que té lloc la vida i les activitats dels éssers humans; l’espai és el producte de la interacció entre la societat i el mediambient. L' assignatura de Geografia d' Espanya té l' objectiu de conèixer la diversitat geogràfica del territori espanyol, caracteritzat pels contrastos del medi físic i dels recursos, els desequilibris en la distribució de les activitast econòmiques, la població i  el sistema urbà. També estudia la integració d' Espanya en espais més amples i la diversitat històrico-cultural existent, plasmat en l' actual organització territorial en comunitats autònomes, producte d'un complex procés històric.

 TEMARI 
   INTRODUCCIÓ: L'espai geogràfic. Les tècniques de representació en Geografia
I. NATURALESA i
MEDI AMBIENT EN ESPANYA

II TERRITORI i ACTIVITATS ECONÒMIQUES III. POBLACIÓ i SISTEMA URBÀ. ELS DESEQUILIBRIS
 7. Els espais rurals. El sector primari 10. La població espanyola
2. El relleu peninsular 8. Els espais del sector secundari  Els moviments migratoris
3. La diversitat climàtica

Climogrames

9. Els espais del sector serveis. El turisme
La distribució de la població
 
 L'estructura de la població. Piràmides
5.Les regions biogeogràfiques. Els paisatges naturals.
 11. L'espai urbà
12. L'actual organització territorial. Els desequilbris territorialsLES TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS EN GEOGRAFIA
-Elaboració de mapes conceptuals. Maneig d'escales numèriques i gràfiques.
-Elaboració de gràfiques, mapes de coropletes, diagrames i figures a partir de sèries estadístiques.
-Comentari de mapes:
de relleu
de vegetació

climàtics, de temps
econòmics
de població
de ciutats, sistema urbà
-Anàlisi i interpretació de gràfiques linials, de barres, de sectors
-Comentari de piràmides de població, plànols urbans.
-Elaboració, comentari i comparació de climogrames, hidrogrames
-
Anàlisi de textos relacionats amb Geografia