Projeccions de població fins 2070 en Espanya

Els estudis de població permeten realitzar projeccions futures i preveure conseqüències, necessitats... (sempre i quan es mantinguen les tendències actuals, la qual cosa es difícil de preveure).

Ací podem vore algunes gràfiques (passa el cursor per sobre de la gràfica):

Projeccció de la població total


Projecció de la taxa de defuncions i naixements


Projecció del percentatge de població jove menor de 18 anys i de població major de 65 anys


Font: https://www.epdata.es/ editat per Europa Press

Tectònica de plaques i com serà la Terra dintre de 250 milions d'anys

Sembla que segons la teoria de la tectònica de plaques, en 250 milions d'anys els continents de la Terra tornaran a estar units, com Pangea fa 225 milions d'anys.Font:
Cómo se verá la Tierra en 250 millones de años según la teoría de la tectónica de placas.
https://twitter.com/Cienciaymas_/status/1469700716713459724?s=20