Projeccions de població fins 2070 en Espanya

Els estudis de població permeten realitzar projeccions futures i preveure conseqüències, necessitats... (sempre i quan es mantinguen les tendències actuals, la qual cosa es difícil de preveure).

Ací podem vore algunes gràfiques (passa el cursor per sobre de la gràfica):

Projeccció de la població total


Projecció de la taxa de defuncions i naixements


Projecció del percentatge de població jove menor de 18 anys i de població major de 65 anys


Font: https://www.epdata.es/ editat per Europa Press