Temari de Geografia d'Espanya

GEOGRAFIA D'ESPANYA SEGON DE BATXILLERAT

La geografia se n'ocupa d’ explicar l’ espai geogràfic entés com el medi en el que té lloc la vida i les activitats dels éssers humans; l’espai és el producte de la interacció entre la societat i el mediambient. 
L' assignatura de Geografia d' Espanya té l' objectiu de conèixer la diversitat geogràfica del territori espanyol, caracteritzat pels contrastos del medi físic i dels recursos, els desequilibris en la distribució de les activitast econòmiques, la població i  el sistema urbà. També estudia la integració d' Espanya en espais més amples i la diversitat històrico-cultural existent, plasmat en l' actual organització territorial en comunitats autònomes, producte d'un complex procés històric.


TEMARI

INTRODUCCIÓ: L'espai geogràfic. Les tècniques de representació en Geografia
I.   MEDI AMBIENT NATURAL
II. TERRITORI i ACTIVITATS ECONÒMIQUES
III. POBLACIÓ i SISTEMA URBÀ. ELS DESEQUILIBRISTÈCNIQUES I PROCEDIMENTS EN GEOGRAFIA

-Elaboració de mapes conceptuals. Maneig d'escales numèriques i gràfiques.
-Elaboració de gràfiques, mapes de coropletes, diagrames i figures a partir de sèries estadístiques.
-Comentari de mapes:
de relleu
de vegetació

climàtics, de temps
econòmics
de població
de ciutats, sistema urbà
-Anàlisi i interpretació de gràfiques linials, de barres, de sectors
-Comentari de piràmides de població, plànols urbans.
-Elaboració, comentari i comparació de climogrames, hidrogrames
-
Anàlisi de textos relacionats amb Geografia