Conceptes visuals de l'espai urbà

XARXA URBANA
És el conjunt jerarquitzat de les ciutats que integren un territori o Estat.

JERARQUIA URBANA
Classificació de les ciutats d'una regió en funció del tamany, dels serveis que ofereix i la seua posició com a lloc central.
MODEL TEÒRIC DE JERARQUIA URBANA
JERARQUIA URBANA DE LES CIUTATS D'ESPANYA

METRÒPOLI
Ciutat central que es converteix en el centre impulsor del creixement d'un espai i que exerceix una influència predominant sobre un ampli territori, en el que es localitzen nuclis urbans secundaris.

ÀREA METROPOLITANA
Territori que integra una ciutat central i una sèrie de ciutats sobre el que la ciutat central projecta la seua influència financera, econòmica i administrativa. 
A més de la continuïtat en l'ocupació urbana del sòl, existeix una xarxa de relacions quotidianes econòmiques i socials de caràcter marcadament urbà: important grau d'urbanització del territori, predomini de les activitats industrials i terciàries molt diversificades, interrelacions funcionals i mobilitat pendular de la població (per treball, compres, estudis, oci, cultura...), i també l'existència de sistemes de comunicacions i de transports tant interiors com exteriors (autopistes, aeroports, ferrocarril, port...).
ÀREA METROPOLITANA DE BILBAO


AGLOMERACIÓ URBANA
És una regió urbanitzada que s'estén sense solució de continuitat al llarg de vàries circumscripcions administratives (províncies o comarques o comunitats); comprén normalmente una ciutat central i ciutats o pobles satèl.lit que han quedat absorbides per la ciutat central en el seu creixement. Les aglomeracions tendeixen a constituir-se al voltant dels grans centres administratius i/o econòmics.
Aglomeració urbana de Madrid
Aglomeració urbana de València
 Distribució de les aglomeracions urbanes en Espanya


CONURBACIÓ
Unió física de dos o més ciutats pel seu creixement a través de vies de comunicació.
Font: Isaac Buzo


RURURBANITZACIÓ
Procés d'urbanització del medi rural pròxim a les ciutats que ha donat lloc a la ciutat difusa, en el que els usos tradicionalment urbans se situen en zones rurals, com ara barris residencials, zones comercials, d'oci, polígons insdustrial, tractament de residus, etc. Entre unes zones i altres queden zones rurals, agrícoles o naturals que pateixen la pressió de nous assentaments residencials o empresarials. Aquest avanç de la ciutat sobre el medi rural està afavorit per la construcció de vies de comunicació, provocant canvis en la forma de vida rural.

Via de comunicació i zona rururbana
Zona residencial en el medi rural
L'avanç de la ciutat a costa del sòl agrícola fèrtil. Els interessos econòmics i l'absència d'una política de protecció de l'Horta històrica està provocant la seua desaparició.