La diversitat històrico-cultural i l'organització del territori

Presentació: La diversitat històrico-cultural i el procés històric de l'organització territorial de l'Estat Espanyol