La diversitat històrico-cultural i l'organització del territori

 Presentació: La diversitat històrico-cultural i el procés històric  de l'organització territorial de l'Estat Espanyol