Distribució de les precipitacions i temperatures. Mapes

1. Mapa de la distribució mitjana anual de les precipitacions i descripció 

Mapa d'isohietes
Isohieta: Línia que uneix en un mapa els punts que tenen la mateixa quantitat de precipitació durant un període de temps determinat.
 
Descripció:

Atenent els valors de les precipitacions mitjanes anual, es poden diferenciar distintes àrees:

- Espanya Humida: amb valors superiors als 1000 mm. i localitzada en la franja septentrional i les zones de majot altitud de les serralades.
- Espanya de transició o semihumida: amb valors entre 1000 i 600 mm., localitzada en la franja paral.lela a l'anterior com són les vessants sud de les serralades Cantàbrica, Pirineus i del Massís Galàic i a l'interior en les altituds mitjanes dels sistemes Central, Ibèric, Bètic, Sierra Morena.
- Espanya seca: entre 600 i 300 mm. és l'area més extensa,  a l'interior de la Península, les depressions de l'Ebre, Guadalquivir, la conca del Duero, costa Mediterrània, les Balears
- Espanya molt seca: amb menys de 300 mm., localitzada al sudest peninsular i alguna zona de Zamora, interior de la vall de l'Ebre i a les Canàries.2. Mapes de temperatures mitjanes de gener i juliol i descripció

Mapa d'isotermes amb les temperatures mitjanes de gener

Mapa d'isotermes amb les temperatures mitjanes de juliol

Descripció:

Pel que fa a la distribució de les temperatures, la disposició del relleu diferencia dues zones ben contrastades: 
- l'interior peninsular, caracteritzat per la continentalitat, amb una gran oscil.lació tèrmica degut a que apenes rep la influència de l'aire marí; i el litoral que sí rep aquesta influència i que suavitza les temperatures, tant a l'hivern com a l'estiu.
- a l'hivern, les zones més fredes amb temperatures inferiors als 6º estan localitzades a l'interior i les serralades;  les zones amb els valors més suaus al litoral atlàntic i mediterrani i les illes. 
- a l'estiu, les temperatures amb valors més frescos, inferiors als 21º, es localitzen a la meitat nord i zones muntanyenques, mentre que les temperatures més caluroses es donen a l'interior i en la meitat sud peninsular, així com les valls de l'Ebre i del Guadalquivir i les illes.


3. ATLAS CLIMÁTICO DIGITAL

Mapes climàtics mensuals i anuals dels valors mitjans elaborats amb SIG

font: http://opengis.uab.es/wms/iberia/
Ninyerola M, Pons X y Roure JM. 2005. Atlas Climático Digital de la Península Ibérica. Metodología y aplicaciones en bioclimatología y geobotánica. ISBN 932860-8-7. Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra.