La diversitat del paisatge natural

Hem vist en el tema el trets geogràfics essencials i quins són els factors de la diversitat del medi natural (l'extensió de la península, la seua localització i la pròpia configuració peninsular i del relleu). El següent esquema ens servirà per sintetitzar les característiques dels diferents paisatges naturals. 
Mapa Mental creado con GoConqr por Joaquín Ruiz Abellán