Els climogrames

El climograma és un gràfic que serveix per representar la distribució de les temperatures i les precipitacions en una zona determinada durant un període d'un any.  S'elabora sobre un eix de coordenades. 
A l'eix d'abcises (horitzontal) se situen  els mesos de l'any amb la inicial centrada.
En l'eix d'ordenades esquerra s'indiquen les temperatures mitjanes amb una línia, de 5º en 5º. Si la temperatura és inferior a 0º, es prolonga l'eix vertical per sota de la línia horitzontal dels mesos.
En l'eix d'odenades dret s'indiquen les precipitacions mensuals amb una barra, a doble escala que les temperatures, de 10 en 10 mm.
L'existència o no de l'aridesa mensual del clima representat es determina utilitzant l'índex de Gaussen observant si la corva de la temperatura està per damunt de la barra de les precipitacions, doncs en aquest índex l'aridessa s'estableix per: P(mm)<2*T(ºC) o el que és el mateix: Precipitacions= Temperaturesx2

També es poden representar les precipitacions amb una línia: