Ús i consum de l'aigua

ÚS I CONSUM DE L'AIGUA

L'aigua és un recurs natural del que depenen els éssers vius i és un bé escàs en àmplies zones d'Espanya. 
En canvi, els fets ens indiquen que no tenim en compte les limitacions físiques del territori que habitem: en lloc de gestionar l'escassessa d'aigua i adaptar l'economia als recursos existents, actuem com si es tractara d'un recurs inesgotable. Així, paral.lelamet al desenvolupament socioeconòmic i urbà, l'ús de l'aigua s'ha incrementat sobretot en zones amb escassos recursos. 
Per satisfer la demanda, s'han realitzat importants obres hidràuliques. En el conjunt d'Espanya, el potencial brut del recursos és gran: els rius arrepleguen al voltant de 110.000 Hm3, dels que un poc menys del 50% (uns 50.000 Hm3) està regulat pels embassaments, que són els recursos realment disponibles. El balanç hídric, això és, la diferència entre la disponibilitat i la demanda, és positiu en termes globals.
Quin és el problema? La desigual distribució dels recursos hídrics i la relació demanda-recursos disponibles de les distintes conques. 


Els usos de l'aigua poden consuntius o no consuntius

-El consum agrícola d'aigua ha augmentat en els darrers 100 anys. És, amb diferència, el sector que més aigua consumeix. A més, la conducció i distribució a través del sistema de regadiu per inundació provoca importants pèrdues d'aigua.

-Els usos urbans, turístics i industrials han experimentat un creixement paral.lel a la urbanització i a la industrialització. L'abastiment urbà està estimat en un 12%, del qual el 70% es consumeix en la xarxa domèstica, que també té pèrdues importants. Les àrees residencials i zones turístiques tenen un elevats consums. Els usos industrials i hidroelèctric suposen al voltany d'un 10%


El problema radica en que la disponibiltat del recurs és desigual en l'espai i les majors demandes es donen en zones que basen el seu creixement en activitats econòmiques que requereixen grans quantitat d'aigua: agricultura intensiva i de regadiu, turisme i construcció, zones amb major concentració urbana. A més, els recursos disponibles no són de bona qualitat per la contaminació i sobreexplotació. El gran problema és cóm satisfer la creixent demanda i la deficient qualitat. 


EL CONSUM MITJÀ D'AIGUA PER LLAR

Mapa amb el consum mitjà d'aigua per llar. La mitjana nacional l'any 2006 ja presentava un consum elevadíssim que actualment serà superior. Les comunitats de la meitat sud peninsular tenen un consum per sobre de la mitjana nacional. 

La reutilització de l'aigua per a ús domèstic com solució al malbarament. Aquest gràfic representa de la distribució del consum domèstic segons es necessite aigua potable o no potable.