El balanç hídric i el problema de l'aigua en Espanya.

1. MAPA DEL BALANÇ HÍDRIC ANUAL (en hm3)
Font: profes.net

El mapa del balanç hídric per conques hidrogràfiques permet observar les conques amb superàvits i amb dèficits
La disponibilitat de l'aigua varia en termes absoluts entre unes conques i altres per la desigual distribució del recurs, però aquestes variacions són encara majors si es relaciona la disponibilitat amb la demanda. 
Les majors demandes es concentren en l'arc mediterràni, amb major dinamisme econòmic i demogràfic, precisament una zona amb escassos recursos d'aigua. Així, les conques hidrogràfiques atlàntiques tenen superàvit front a la demanda en eixes conques, mentre que les mediterrànies acusen dèficit, exeptuant l'Ebre.


2. LA POLÍTICA HIDRÀULICA

Per atendre les necessitats, les polítiques hidràuliques han consistit en costoses obres d'infraestructures: embassaments, canals, depuradores, reutilització, desaladores i transvasaments per transportar aigua a zones que apenes disposen.

- La política hidràulica en el segle XX ha estat centrada en la construcció d'embassaments per a regular els rius i per a la producció d'energia hidroelèctrica. Aquestes obres suposen una gran despesa, provoquen impactes ambientals,  i moltes vegades han acabat amb 'economia tradicional de la zona i el desplaçament forçat de la població.

- La Llei d'Aigües de 1985: preveia la transferència entre conques.

- El Pla Hidrològic Nacional (PHN) de 2001: preveia la millora i modernització dels regadius i el transvasament de les aigües de l'Ebre. Provocà polèmica des del primer moment i  l'oposició de les comunitats autònomes per on transcorre el riu, a més de les organitzacions ecologistes, doncs afecta l'equilibri ecològic de la conca, de la pesca i els cultius del Delta de l'Ebre, a més del retrocés o desaparició del propi delta.

- El Programa AGUA es presenta com l'alternativa al PHN: incorpora una cultura de l'aigua basada en el control de la demanda, reduir la pèrdua per conducció, reducció del consum agrícola i eficiència dels sistemes de reg, la reutilització de les aigües residuals, la desalació... La informació dels objectius i polítiques d'aquest programa ja no està disponible en la web oficial del Ministeri: l'actual govern del PP (2012), ha deixat de banda el programa.


3.GRÀFIC DE LA CONSTRUCCIÓ DE PRESES DURANT EL SEGLE XX
http://www.embalses.net/


5. EL POLÈMIC TRASVASAMENT DE L'EBRE, DEROGAT ACTUALMENT