La planificació i els problemes de les ciutats

1.- ELS PLANS D'ORDENACIÓ URBANA (PGOU)

En l'actualitat, el creixement o remodelació de les ciutats segueix una planificació prèvia mitjançant els Plans Generals d'Ordenació Urbana aprovats pels primers ajuntaments democràtics als anys 80. 
El PGOU té com objectiu ser una ferramenta per a la correcta planificació integral de les actuacions urbanístiques per part de les autoritats municipals, provincials, autonòmiques i estatals. Des de 1997 les competències urbanístiques estan atribuides a les comunitats autònomes.

Objectius:
- Detindre l'especulació i previndre el caos urbanístic.
- Salvaguardar el patrimoni.
- Especificar en el plànol l'espai dedicat a carrers, jardins, places, vies de comunicació, equipaments i serveis...
- Determinar els usos del sòl urbanitzables i del no-urbanitzable.

Ara bé, des dels anys 90 la majoria de pobles i ciutats han reformat els PGOU amb la requalificació del sòl urbanitzable, contribuint a la bombolla immobiliària (causa important de la crisi actual).

Ací tenim un exemple de les conseqüències d'aquesta política de requalificació del sòl urbanitzable de la ciutat d'Àvila. Fixeu-vos en la superficie requalificada i en el número de vivendes construides o previstes construir.2.- ELS PROBLEMES DE LES CIUTATS

Les nostres ciutats tenen problemes de planificació urbana, medioambientals, d'infraestructures, transport, socials, de qualitat de vida...
Fotoproblemes de les ciutats
La degradació del casc antic i edificis industrials d'interés
Edifici industrial en Marxelenes
Naus industrials de Macosa en València


PÀGINA "BODRIOS ARQUITECTÓNICOS EN MALAGA": Actuacions urbanístiques amb la destrucció d'edificis d'interés.


Residus urbans


Contaminació

Problemes de planificació:
- absència de consens del model de creixement urbà (on són els plans de la ciutat sostenible?)
- descrèdit dels plans urbanístics
- descoordinació entre les distintes administracions
- especulació immobiliària...

Problemes de salvaguarda del patrimoni històric-artístic:
- deteriorament del casc antic (una de les causes és el despoblament d'aquesta zona de les ciutats i que ocasiona l'existència de moltes vivendes deshabitades i els interessos especulatius)
- enderrocament d'edificis d'interés (el patrimoni industrial, per exemple)

Problemes medioambientals:
- contaminació atmosfèrica, derivada dels gasos dels automòbils, calefaccions, climatitzadors i indústries contaminants... que provoca malalties, "smog", etc.
- contaminació acústica: soroll excesiu pel tràfic elevat, oci, activitats econòmiques de tot tipus.
- contaminació del sòl: la ciutat produeix gran quantitat de residus sòlids contaminants (fem en constant augment per persona, abocadors incontrolats, construcció excesiva de vies de comunicació (l'asfalt destrueix el mediambient, les zones d'activitat rural, el paisatge...)
- contaminació de l'aigua pels residus abocats als rius, al mar...
- microclima urbà, amb vàrios graus per sobre de l'entorn
- congestió pel creixement dispers de les ciutats, especialització i escassa inversió en transport públic.

Problemes socials:
- d'accés a la vivenda (cares)
- marginació social de col.lectius desfavorits, mendicitat, delinqüència...3.- SOLUCIONS

- limitació del tràfic rodat i ampliació de xarxes de transport urbà respectuós amb el medi ambient.
- incentivar la recollida selectiva dels residus urbans.
- polítiques de benestar social per a minories marginals.
- facilitar l'accés a la vivenda.
- plans de revitalització del casc antic (salvaguarda dell patrimoni, rehabilitació de centre històric) i de les zones perifèriques degradades.
- millora d'infraestructures i serveis públics: espais verds i culturals...