Els hidrogrames. Anàlisi i comentari

1. ELS HIDROGRAMES

El règim fluvial és la fluctuació estacional del cabal d'un riu. Els factors que influeixen són el clima, el relleu, el sòl i la vegetació així com l'acció de l'home. Els diferents règims fluvials de la península són: nival, mixte (nivopluvial i pluvionival) i pluvial (oceànic, mediterrani i subtropical). 
Un hidrograma és un tipus de gràfic que representa la variació del cabal d'un riu en un punt concret (estació d'aforament) al llarg de l'any que permet analitzar el comportament del seu cabal. 
El cabal es pot representar en números absoluts (metres cúbics per segon) o amb un número relatiu denominat coeficient de cabal, útil per a comparar rius amb règims  diferents.  
Hidrogrames amb el cabal absolut


Cal parar especial atenció als rius que travessen la Meseta - Duero, Tajo, Guadiana i Gualdalquivir - que tenen una gran longitud , cabalosos i un règim complex i irregular, doncs el cabal es veu afectat per la zona climàtica per on discorren i per les aportacions dels seus afluents. El riu Duero té una clara influència nival pel cabal aportat dels seus afluents de la Serralada Cantàbrica i Sistema Central; igualment el Guadalquivir pels afluents del Sistema Bètic. Tots ells són cabalosos i s'aprecia un estiatge important.Web catedu amb la descripció dels grans rius peninsulars Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir i el comentari del Guadiana.
2. Presentació: el comentari d'hidrograma del professor Isaac Buzo