Les conques hidrogràfiques

LES CONQUES HIDROGRÀFIQUES

Mapa de les conques hidrogràfiques i número d'embassaments (font: kalipedia)

Una conca hidrogràfica és la superficie de terreny en el que les aigües superficials vessen a través d'afluents i rius cap un riu principal i està delimitada pels cims o línia divisòria de les aigües.
L'ús dels recursos hídrics es regula administrativament amb les demarcacions hidrogràfiques, gestionades per les Confederacions Hidrogràfiques que són els organismes públics que estudien, construeixen i exploten les infraestructures hidràuliques d'interés general en el territori de cada conca hidrogràfica, a més de gestionar i vigilar els recursos d'aigüa de domini públic.les alumnes han oblidat etiquetar un sistema muntanyenc, sabries dir quin és?