La població espanyola. Esquema del tema

LA POBLACIÓ ESPANYOLA. Introducció i esquema del tema. 

En esta unitat s’estudia la dinàmica de la població de l’ Estat Espanyol atenent sobretot als canvis experimentats en el segle XX fins l'actualitat. 

En aquest període ha existit un creixement constant, encara que amb diferents ritmes i amb un comportament territorial desigual

Des de les darreres dècades del segle XX assistim a un descens del creixement vegetatiu i l'envelliment de la població

D’altra part, els moviments migratoris estan experimentant canvis importants:
- Les migracions interiors han perdut la importància que tingueren en els anys 60-70.
- L'emigració cap a l'exterior també fou un fenòmen important en les dècades 60 i 70. La conjuntura econòmica de crisi actual ha provocat de nou l'emigració de joves cap a països europeus.
- Durant la dècada de 1990 i fins l'esclat de la crisi al 2008, l'Estat Espanyol ha invertit la tendència històrica de país emigrant per convertir-se en país receptor d’ immigrants. La crisi actual ha paralitzat aquest procés. 

Tanmateix, s’estudia l’ estructura de la població i les desigualtats demogràfiques espacials: en la distribució de la població en el territori, per edat i sexe i socio-econòmica.

ESQUEMA GENERAL DEL TEMA (font Toni Pitarch)