Els Espais Industrials

TEMA ELS ESPAIS INDUSTRIALS

1. La importància de la indústria en Espanya
2. El procés d'industrialització
3. L'estructura sectorial de la indústria
4. La localització de la indústria. Els factors. Els desequilibris. Les àreees més industrialitzades i eixos d'expansió. Les àrees en decliu i d'industrialització moderada
5. Els problemes i les polítiques industrials


ESQUEMAMAPA DE LES ÀREES INDUSTRIALS


ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA INDÚSTRIA, LOCALITZACIÓ i ÀREES ARXIU PDF EXAMEN PAU Exercici 2 SECTORS ECONÒMICS I INDÚSTRIA

 ARXIU PDF EXAMEN PAU EXERCICI 2 CARACTERÍSTIQUES INDÚSTRIA, ESPAIS INDUSTRIALS,PROBLEMES